1 / 1

سنگ زنی چرخدنده جهت تعمیر گیربکس (فلندر ) فن نیروگاه

سنگ زنی پروفیل دنده چرخدنده 101 دندانه ، مدول 5 ، هلیکال و به قطر 530 میلیمتر که در گیربکس فلندر مربوط به فن خنک کننده نیروگاهها مورد استفاده قرار میگیرد .

شناسه: فلندر
مشتری: فن نیروگاه