1 / 1

فیلم

چگونه با مکانیزم دلخواه چرخ دنده بسازیم

در این فیلم روش ساخت چرخ دنده با هر شکل ظاهری را مشاهده می کنید