1 / 1

مطالب

کاربرد کرانویل و پینیون در گیربکس های صنعتی

«متکو» می تواند این نوع از چرخ دنده ها را پس از فرسودگی، تعمیر، بازسازی و به چرخه صنعت باز‌گرداند.

دانشی به نام چرخ‌دنده‌سازی در خدمت بشر

چرخ‌دنده‌سازی تنها یک فن به شمار نمی‌آید و می‌توان آن را نوعی دانش‌ نیز محسوب کرد

هنر ساخت چرخ دنده

چرخ‌دنده‌سازی را نه در قالب یک صنعت که می‌توان با نگاه هنری نیز تفسیر کرد

چرخ دنده از تمدن های کهن تا کنون

همانطور که چرخ با تمدن انسانی در ارتباط مستقیم است چرخ دنده نیز با نخستین تفکرات بشری رابطه‌ای مستقیم دارد